امام آسوده نخواب!

Photo136_1

اماما! آسوده نخواب که ما مدعيان پيروی از خط و سلوک و انقلابت علی رغم بيدار بودن مان در تاسی به توصيه های شما تعلل کرديم!
اماما! آسوده نخواب که علی رغم گوشزد دلسوزانه ات که: «من در ميان شما باشم يا نباشم به همه شما وصيت می کنم نگذاريد انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد» بی مبالاتانه در حراست و حفاظت ازانقلاب و نظامت غفلت کرديم!
اماما! آسوده نخواب که امروز می بينی همان کسانی که در فيضيه کوزه ای را که فرزند خردسالت مرحوم مصطفی از آن آب نوشيد، آب می کشيدند امروز چماق های خود را برای پاک کردن خون فرزندان برومندمان به اتهام رای دادن به ياران باقيمانده شما در حوزه های انتخابيه، آب می کشند!
اماما! آسوده نخواب که امروز ما نيز «شريک شُرب» همه آن خون دل هائی شده ايم که پيشتر شما از آن گروه متحجر خورديد!
اماما! آسوده نخواب که امروز فرزندانت را به اتهام عزم برافراشتن بيرق اصلاح و معنويت و پالايش نظام از نااهلان و نامحرمان. به اتهام تلاش جهت برافراشتن بيرق مُلکداری اسلام نابت بر قلل رفيع کرامت و بزرگواری، سرکوب می کنند!

داريوش سجّادی نکته محوری در غائله انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد آن است که فرجام شائبه تقلب در اين انتخابات چه صحت داشته باشد و چه از اساس کذب و اتهام باشد نهايتاً و در موقعيت حاضر ايجاد کننده «احساس تقلب» در ذهنيت شهروندان ايرانی شده، احساسی که کليت نظام عقلاً موظف به امحای چنين ذهنيتی به منظور اثبات صاحب صلاحيتی دولت و پمپ مشروعيت به آن جهت اخذ مسئوليت مديريت اجرائی کشور است.

نتايج بُهت آور دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران سند تاسف آوری از بی صداقتی دولتی است که خود را متعهد به برگزاری سالم اين انتخابات معرفی کرده بود.
شائبه تقلب گسترده در انتخابات و اعلام پيروزی محمود احمدی نژاد با آرائی ۲۵ ميليونی، اتهام سنگينی را متوجه وزارت کشور جمهوری اسلامی ايران کرده که در صورت صحت، بی سابقه ترين رويداد در طول برگزاری انتخابات رياست جمهوری طی ده دوره گذشته ايران است.
داوری در مورد صحت يا عدم صحت چنين تقلبی تنها يک فرجام خواهد داشت و آن اينکه در صورت عدم توجه نظام به مدعيان تقلب و عدم توجه به رفع چنين شبهه ای، دولت جمهوری اسلامی طی ۴ سال آينده در تمشيت امور داخلی و خارجی و مواجهه اش در عرصه ها ديپلماتيک و بين المللی بايد بار سنگين دولت متقلب و نامشروع را بر دوش خود کشد.
پايوران جمهوری اسلامی کمتر بر اين نکته بديهی توجه می کنند که در انتخابات مزبور يا واقعاً تقلب صورت گرفته و يا آنکه در ذهنيت کسر عظيمی از شهروندان توهماً «احساس تقلب» بوجود آمده. بر همين اساس بر مصلحت انديشان حکومت فرض است تا به هر نحو مقتضی ترتيبات مرتفع شدن اين شائبه را فراهم کنند.
اين در حالی است که صحه گذاردن شتابزده و ناسنجيده آيت الله خامنه ای بر نتيجه انتخابات عملاً منجر به تقويت شائبه تقلب نزد افکار عمومی شده است .
آيت الله خامنه ای در موقعيتی اقدام به تائيد صدر درصدی سلامت انتخابات کرد که قانوناً نامزدهای مدعی تقلب هنوز از فرصت ارجاع شکايت خود به شورای نگهبان برخوردار بودند تا بدينوسيله اين فرصت برای نظام مهيا شود تا دامن خود را از صحت چنين اتهامی پاک کند.
نکته محوری در غائله انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد آن است که فرجام شائبه تقلب در اين انتخابات چه صحت داشته باشد و چه از اساس کذب و اتهام باشد نهايتاً و در موقعيت حاضر ايجاد کننده «احساس تقلب» در ذهنيت شهروندان ايرانی شده.
احساسی که کليت نظام عقلاً موظف به امحای چنين ذهنيتی بمنظور اثبات صاحب صلاحيتی دولت و پمپ مشروعيت به آن جهت اخذ مسئوليت مديريت اجرائی کشور است.
اکنون اين فرصت در اختيار نظام قرار دارد تا بمنظور برخورد با «تقلب صورت گرفته» يا امحای «احساس تقلب» در ذهنيت شهروندان با برگزاری مجدد انتخابات (با حضور کامل ناظران ديگر نامزدها) اقدام به بازسازی باور و اعتماد عمومی و بازتوليد مشروعيت مردمی خود کند.
طبعاً در صورت صحت نتايج انتخابات ۲۲ خرداد، برگزاری مجدد چنين انتخاباتی کمترين ريزشی در آرای ۲۵ ميليونی اعلام شده محمود احمدی نژاد نخواهد داشت و قهراً رای دهندگان ۲۵ ميليونی ايشان مجدداً و با عزمی راسخ تر رای اعتماد ميليونی خود به احمدی نژاد را تجديد خواهند کرد.
در آن صورت ضمن منزه شدن ذهنيت شهروندان از «احساس تقلب» دولت آقای احمدی نژاد می تواند با قدرت و قوت و اعتماد بنفسی هر اندازه افزون تر سکان هدايت مديريت اجرائی کشور را به دست گرفته و متقابلاً مخالفان ايشان نيز به احترام برخورداری واقعی و ميليونی ايشان از رای اعتماد قاطبه شهروندان به استقبال مديريت چهار سال آينده رئيس جمهور منتخب روند.
در غير اين صورت کليت حکومت در ايران مجبور خواهد بود تا دور دوم رياست جمهوری آقای احمدی نژاد را با ننگ دهان کجی و عدم اعتنا به آرای دگرباشانه قاطبه ملت ايران، سپری کند.
ننگی که در صورت عدم توجه به مرتفع کردن، اين حق را به شهروندان می دهد تا قبل از «دولت برگزار کننده انتخابات» ضمن متوجه کردن انگشت اتهام خود به راس هرم قدرت در ايران مدعی آن شوند که:
اگر آيت الله خامنه ای با علم به صحت تقلب در انتخابات امضای خود را پای نتيجه اعلام شده آن گذاشت ديگر صاحب صلاحيت برای تداوم مسئوليت در کرسی رهبری نظام نيست که عموميت آرای شهروندان ايرانی را فديه ماندگاری «محمود احمدی نژاد» بر کرسی رياست جمهوری کرد.
اين بر عهده نامزدهای رقيب احمدی نژاد در انتخابات مزبور است تا ايثارگرانه بمنظور عدم تحقق چنين باوری و بمنظور اعاده حق خود و بی توجهی نظام به پايه های مشروعيت اش، راساً مديريت اين بحران را بر عهده گيرند.
بُغض متراکم شهروندان مدعی تقلب در ايران اين فرصت ناميمون را در فضای سياسی ايران مهيا کرده تا هرآئينه با بروز گسترده اعتراض های خيابانی، فضای راديکاليزه در اختيار حراميان قرار گيرد تا با سرکوب خونين آشوب هائی محتمل، حداقل های دستآوردهای دمکراتيک در ايران نيز با سياست مشت آهنين به اضمحلال کشيده شود.
نامزدهای مدعی تقلب در انتخابات بمنظور خيابانی نشدن اعتراض های مردمی می توانند با تکيه بر سنت سياسی ـ مذهبی بسط نشينی که ميراثی موثر و ارزشمند از دوران مشروطيت است ضمن مديريت اعتراض های مردمی و پرهيز از خشونت خيابانی فرصت شيطنت را از حراميانی که مترصد بر هم زدن نظم اجتماعی در جامعه اند را گرفته و متقابلاً با ابزاری بهداشتی حکونت را مُجاب به تامين خواسته های خود کنند.
حرم آيت الله خمينی مناسب ترين مکان جهت چنان بسط نشينی خواهد بود تا بدين وسيله آقايان کروبی و موسوی و ديگر مدعيان تقلب در انتخابات بتوانند با پناه بردن خود و ديگر شهروندان مدعی تقلب در انتخابات به بنيان گذار جمهوری اسلامی به خاک سپرده شده در آن مکان سوته دلی کرده و با ايشان نجوا کنند که:
اماما! آسوده نخواب که ما مدعيان پيروی از خط و سلوک و انقلابت علی رغم بيدار بودن مان در تاسی به توصيه های شما تعلل کرديم!
اماما! آسوده نخواب که علی رغم گوشزد دلسوزانه ات که: «من در ميان شما باشم يا نباشم به همه شما وصيت می کنم نگذاريد انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد» بی مبالاتانه در حراست و حفاظت ازانقلاب و نظامت غفلت کرديم!
اماما! آسوده نخواب که امروز می بينی همان کسانی که در فيضيه کوزه ای را که فرزند خردسالت مرحوم مصطفی از آن آب نوشيد، آب می کشيدند امروز چماق های خود را برای پاک کردن خون فرزندان برومندمان به اتهام رای دادن به ياران باقيمانده شما در حوزه های انتخابيه، آب می کشند!
اماما! آسوده نخواب که امروز ما نيز «شريک شُرب» همه آن خون دل هائی شده ايم که پيشتر شما از آن گروه متحجر خورديد!
اماما! آسوده نخواب که امروز فرزندانت را به اتهام عزم برافراشتن بيرق اصلاح و معنويت و پالايش نظام از نااهلان و نامحرمان. به اتهام تلاش جهت برافراشتن بيرق مُلکداری اسلام نابت بر قلل رفيع کرامت و بزرگواری، سرکوب می کنند!
اماما! به شما و فضای دينی و معنوی مرقدت پناه آورده ايم تا خود و جوانان مان را منزه از اتهام لاابالی گری و لاقيدی و دين ستيزی و بی ايمانی کنيم!
اماما! به شما پناه آورده ايم چون خود به ما آموختی که در اين دنيا تنهای تنهائيم و در اين دنيا هيچکس را جز خدا نداريم و در اين دنيا هيچکس را جز خدا نمی خواهيم داشته باشيم!
اماماً به شما پناه آورديم تا قبل از آنکه دنيا هزينه نامشروعی حکومت را از ملت مان بگيرد خود هزينه پرداز اثبات مشروع بودن حکومت مان با انتخاباتی سالم باشيم!
اماما! به برکت انفاس قدسيه و همان دل آرام و قلب مطمئن و روح شاد و ضمير اميدوارت وصايت ما را نزد خداوند بفرما تا ما را ياری کند که او بهترين ياری کنندگان است.
ان تنصروا الله ينصرکم و يثبت اقدامکم

داريوش سجّادی
۲۳/خرداد/۸۸

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: