دوست داشتم

دوست داشتم گوشه اي بنشينم
و به گوشه اي از اين آسمان بنگرم و به نگريستن ادامه دهم

تا آن گاه كه خداوند جان مرا بستاند، بميرم

اما چه كنم باز هم چون او مامور بودم كه با خلق درآميزم

و با جمع، زندگي به سر برم

شريعتي

Advertisements