اصلاحات از طريق پارلمان منتفي شده

سخنراني عليجاني در دفتر جنبش مسلمانان مبارز
نادر ايراني

‏»نخستين موردي كه دربحث انتخابات، با توجه به انتخابات هاي قبلي، بايد به آن توجه كنيم، اين است كه ‏انتخابات نبايد باعث بلوك بندي هاي سياسي مختلف در اصلاح طلبان بشود».‏

رضا عليجاني با اين اظهار نظر در دفتر جنبش مسلمانان مبارز افزود: بلوك بندي كنوني سياسي در ايران ‏برروي حقوق بشر، دموكراسي و رفاه همگاني استوار است و نبايد اختلافات تاكتيكي و تنوع آرا موجود در ‏احزاب و مخصوصا نيروهايي كه بيرون نظام هستند، منجر به تفرقه ميان آنان شود. ‏

وي با اشاره به اينكه تنوع آراء در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم تا اندازه اي باعث به هم ريزي صف ‏بندي ها، به لحاظ رواني ـ رفتاري شد [تا جايي كه زمان برد تا كدورت هاي مذكور كاهش يافته و تنوع آراء ‏به ريل اصلي خودش برگردد] در باره انتخابات پيش رو گفت: «نخستين موردي كه درباره انتخابات به ذهن ‏مي رسد اين است كه تجربه به هم ريزي صف بندي در انتخابات رياست جمهوري نهم بايد به كار بيايد و تنوع ‏آراء به صورت دوستانه در درون گروه هاي سياسي و بلوك بندي هاي سياسي مربوط به آن ها باقي بماند».‏

وي در ادامه با ذكر اين نکته كه «انتخابات پايان تاريخ نبوده و انتخابات هاي حاضر براي اثرگذاري در حد ‏پاورقي محسوب مي شوند» براي تاييد مطلب خود به ساخت قدرت درايران اشاره كرد وگفت: «ايران داراي ‏سه قوه رسمي مقننه، مجريه و قضاييه، نهادرهبري، صدا وسيما، و نيروي انتظامي و امنيتي است كه نهاد ‏هاي قدرت درايران به شمارمي روند و دراين ميان مجلس يك هفتم قدرت را در دست دارد». ‏

‏ عليجاني سپس به بررسي مختصات قوه مقننه درايران پرداخت و اظهار داشت: «قوه مقننه خود به سه بخش ‏مجلس، شوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت نظام تقسيم مي شود و اگر يك هفتم قدرت در پارلمان نهفته ‏باشد، با احتساب سه لايه بودن پارلمان، مجلس داراي يك بيست ويكم قدرت در ايران است». ‏

وي افزود: «يك نماينده نيزاز قدرتي به ميزان يك دويست و نودم سهم يك بيست ويكمي برخورداربوده و اين ‏نقش مجلس در ساختار حقيقي قدرت است».‏

از ديد عليجاني، ساختار حقيقي قدرت به صورتي است كه اگر دوقوه هم دراختيار يك گروه باشد، نمي تواند ‏تاثير برگشت ناپذيري از خود برجاي بگذارد. بر اين اساس است که عليجاني با اشاره به اينكه «از اين منظر، ‏انتخابات براي ما استراتژيك وحياتي نيست، لذا نبايد به كدورت داخلي نيز منجر شود» مي گويد: «اتخاذ ‏استراتژي تحريم، سكوت، شركت بلاشرط و شركت مشروط خود بايد برپايه يك پشتوانه و تحليل كلان از ‏اوضاع كشور صورت گيرد؛ از اين رو من بر اساس تحليل كلاني كه دارم معتقدم روش اصلاحاتي در ‏تعليق است و اين روش از سال 1379 به بعد تاثير گذاري خود را ازدست داده، زيرا اصلاحات به نقطه ‏برگشت ناپذير نرسيده بود». ‏

وي در ادامه سخنان خود با تاکيد بر اينکه «از ارديبهشت 1379 مرحله اي از ضد رفرم در ايران» آغاز شد ‏به بستن مطبوعات، حصر آيت الله منتظري، بازداشت ملي ـ مذهبي ها و نهضت آزادي، سركوب جنبش ‏دانشجويي و وبلاگ نويسان، جريانات صنفي، قوميت ها، جنبش زنان اشاره کرد و سخنان اخير محمد رضا ‏باهنر، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي را كه گفته است «كساني كه در تحصن شركت كرده بودند، زندگي ‏خودرا مديون رافت نظام هستند… و دوم خرداد يك زلزله چهار ريشتري بود كه از قضا خوب بود وجلوي يك ‏زلزله يك زلزله 9 ريشتري را گرفت» جمله اي استراتژيك خواند و افزود: «اين سخن، ذات جمع بندي جريان ‏راست بود. يعني با اين زلزله فهميديم در ايران چه خبر است». ‏

عليجاني ادامه داد: «براين اساس تا اطلاع ثانوي اقتدارگرايان راه اصلاحات از طريق پارلمان را بسته اند و ‏چند انتخابات اخير نيز تاييد كننده اين موضوع است». ‏

اين فعال ملي مذهبي با تاكيد براينكه مسير اصلاحات را نفي نمي كند چون شرايط ايران به گونه اي است كه ‏احتمال بازگشت روند اصلاحات با توجه به ميزان انعطاف هسته مركزي قدرت وجود دارد، گفت: «اصلاحات ‏درحال حاضردر پاورقي است و برخلاف دوره 1376 كه اصلاحات درمتن بود، اكنون در حاشيه به سر مي ‏برد». ‏

عليجاني پس ازبيان تحليل كلان، به مرحله خرد تحليل خودكه تحليلي پراگماتيستي است پرداخت و گفت: ‏‏»من ميان سطح كلان وسطح خرد، يك ارتباط ديالكتيكي برقرار مي كنم و از اين منظر است كه معتقدم نبايد ‏فراموش كنيم به هرحال اينكه چه كسي در داخل قدرت باشد مهم است و اين گونه نيست كه تفاوت شان در ‏حد صفر باشد». ‏

عليجاني با طرح اين موضوع كه «دراين چارچوب يك منطق مشترك با كساني كه به دنبال مشاركت دائمي ‏در انتخابات هستند، پيدا مي كنيم»، تاكيد كرد: «در اين بحث پراگماتيستي به دنبال حداقل رفاه براي مردم و ‏حداقل فضاي تنفسي براي روشنفكران هستيم، راه دموكراسي مردم ايران از رفاه مي گذرد و تا مردم ايران از ‏حداقل رفاه برخوردارنباشند، سرباز دموكراسي نشده و به سرعت ميان پيشگامان وپيشتازان با مردم فاصله ‏مي افتد». ‏

وي با طرح اينكه «براساس منطق مذكور راه ورود به مرحله بعد باز مي شود»، تجربه اصلاح طلبان در سال ‏هاي 1379 و 1380 را تجربه ناموفقي دانست وگفت: «دردوره جديد نيزتجربه نيروهاي اقليت اصلاح طلب ‏در نهادهاي قدرت مثل شوراها، پارلمان، مجمع تشخيص مصلحت نظام تجربه موفقي نبوده وورود اين نيروها ‏از دستاورد شايان توجهي برخوردارنبودهو اين شايد به دليل آن چيزي باشد که فضاي رعب آور امنيتي ناميده ‏مي شود». ‏

وي درادامه افزود: «اگر به كارنامه چند ساله اقليت مجلس توجه كنيم، از نيروهاي منتقد دروني جريان راست ‏خيلي كم بارتر بوده وبه جزيك بار كه خانواده زندانيان دانشجو دراين اواخر با آنان ديدار كردند، نكته مثبت ‏ديگري در ذهن من وجود ندارد، ضمن آنكه اين افراد درباره بودجه كشور نيز سكوت محض را درپيش گرفته ‏اند». ‏

عليجاني آنگاه با اشاره به اينکه «برخي تحليل ها مبتني براين است كه اگر 6 نفر مانند دوره مصدق درمجلس ‏باشند مي توانند كشور را از اين رو به آن رو بكنند» تاكيد كرد: «درحال حاضر 7 برابر اين عده در مجلس ‏هستند ولي كارمهمي نكرده اند.همين تجربه درشوراي شهر نيز به چشم مي خورد تا جايي كه نه تنها ‏اثرگذارنبوده اند بلكه برخي مانند آقاي مسجد جامعي نيز به جاي تاثيرگذاري، تاثيرپذيرفته ودر هفته بسيج چفيه ‏به گردن خود مي اندازد». ‏

اين فعال ملي ـ مذهبي در بخشي ديگري از سخنان خود، انتخابات را «عكس محور» و «شخص محور» ‏دانست و با اشاره به اينكه «انتخابات درجامعه ايران مانند خريد از دستفروش مي ماند» تاكيد كرد: «آدم ها ‏كالاهاي سنگين مانند يخچال را از دستفروش نمي خرند چون اگرخراب بشود نمي دانند بايد به كجا مراجعه ‏كنند. انتخابات درايران هم مانند خريد از دستفروشي است كه پس از راي گيري، كسي نمي داند اگر جنس ‏بنجل بود به كجا بايد آن راعودت دهد». ‏

وي درادامه انتخابات پيش رو را مانند انتخابات قبلي دانست كه برنامه محور نبوده وبرخورد مردم با انتخابات ‏را نيز مانند انتخابات شوراي سوم، «سرد» ذكر كرد وگفت: «مردم نسبت به انتخابات بي اعتماد هستند. در ‏انتخابات شهرهاي بزرگ هم مردم براساس ليست راي ندادند، درحالي كه در دو انتخابات قبلي مردم به ليست ‏راي داده بودند به نحوي كه ليست اول كه مربوط به حناح راست بود وسپس ليست اصلاح طلبان كه درراس ‏آن آقاي تاج زاده قرار داشت راي آورد».‏

عليجاني رد صلاحيت هاي كنوني را طراحي شده دانست و گفت: «حجت الاسلام مقدم از مجمع روحانيون ‏مبارز مطرح كرده است كه آقايان تصميم جمعي گرفته اند ما را كنار بگذارند». ‏

وي افزود: «مسايلي مانند آشكار شدن عدم مديريت دركنترل بحران ناشي از سرما، قطع گاز وبرق، نيامدن ‏نفت برسرسفره مردم، گراني، مشكلات ناشي از تحريم ها و… يعني همه آنچه كه اقتدارگراها وعده داده بودند ‏باعث شده تا جناح مذكور بترسد و رفتار خشن تري از خود نشان بدهد». ‏

عليجاني در بخش ديگري از سخنان خود با ذكر اينكه «جناح راست، اسب خود را براي يکدستي مجلس، زين ‏كرده» گفت: «يكي ازفرماندهان نظامي مطرح كرده است كه مجلس آينده بايد مجلسي پركار، آرام و همراه ‏دولت باشد تا از يك طرف مردم با پركاري رضايتشان جلب شود و از طرف ديگر با آرام بودن هيچ صدايي ‏از مجلس در جهان منعكس نشود. نظاميان درتمام دنيا مي خواهند دخالت خود را در حوزه سياست پنهان كنند ‏ولي وقتي آشكارا دخالت نظاميان درسياست مطرح مي شود، حاكي از آن است كه موضوع وارد مرحله اي ‏جدي شده است». ‏

وي بااشاره به اينكه «با حذف هاي گسترده انجام شده تحت عنوان نظارت استصوابي، جناح راست نشان داد ‏كه در حركت خود مصمم است» اين تحليل را كه اصلاح طلبان با حضور يك اقليت فعال درمجلس مي توانند ‏اثرگذار باشند، منتفي خواند و تاكيد كرد: «شوراي نگهبان نشان داده از فيلترينگ او آدمهايي مي گذرند كه يا ‏ضعيف و يا تكنوكرات بوده ودر كميسيون ها مسايل كارشناسي را پيش مي برند».‏

وي آنگاه با پرداختن به اين استدلال كه «برخي مطرح مي كنند ما مي توانيم از فضاي انتخابات براي ارتباط ‏با مردم و سخن گفتن با آنان بهره گيري لازم به عمل بياوريم»، آن را غيرمنطبق با واقعيت هاي موجود ‏دانست وگفت: «بزرگترين حزب منتقد درون سيستم يعني حزب مشاركت از داشتن روزنامه محروم است و ‏احزابي مانند جنبش مسلمانان مبارز و… نمي توانند كنگره برگزار كنند. از اين منظر من آن استدلال را ‏استدلال درستي نمي دانم زيرا شركت در انتخابات در رفتارتشكيلاتي ما چندان تاثيرگذار نخواهد بود».

منبع: روز

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: